เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวนันทนา  เหมวรานนท์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-7901829
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายงานคลัง


นางสาวเพียงตะวัน  โต้งสูงเนิน  นางสาวจุฑามาศ ปัจจัยเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเบญจมาศ บามขุนทด
นางปราณี พวกขุนทด
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานเก็บเงินตลาด
 
นางธัญญลักษณ์ เทียนขุนทด
 นายสมบัติ อู๋สูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานขับรถยนต์นางสาวรุ่งนภาภรณ์   พืมขุนทด

เจ้าหน้าที่สำรวจปรับปรุงข้อมูลภาคสนาม
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน