เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการนายฐานะ  มาศขุนทด
ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด
โทร.084-4299541  นางสาวคนึงนิตย์  แสงฤทธิ์

นักวิชการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  โทร 0917199416

นายเกรียงศักดิ์  ไทยประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล
โทร  0819728956


นางรักษณาพา รอสูงเนิน
นางโสภา  ปราบจะบก
พันจ่าเอกเสถียร  สร้อยอุดม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.098-8865159
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.089-5161915
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวนันทนา  เหมวรานนท์
นายเกรียงศักดิ์  ไทยประเสริฐ
นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-7901829
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.0819728956
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.089-0869897