เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล นางสุภัคสิริ  สิทธิ์เมธาโภคิน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line 0895832982
เบอร์โทร  089-5832982

ชื่อ-สกุล นายชูศักดิ์  ไชยไธสง
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line 0870981037
เบอร์โทร 087-0981037
ชื่อ-สกุล นายประดิษฐ์  ดีอ่อน
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line -
เบอร์โทร 089-9481910

ชื่อ-สกุล นายชยพล   พูดขุนทด
ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line -
เบอร์โทร 084-8974108
ชื่อ-สกุล นางสมพิมพ์  สัมมาสูงเนิน
ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
เมล์/ID:Line -
เบอร์โทร 093-3613409