เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการ (E-Smart Service )


วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการ (E-Smart Service )โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานภูมิศาสตร์สารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่ ,นางสาววิสสุตา วังลึก นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ จากจังหวัดแพร่ และนายธเนศ เขียวประเสริฐ นักภูมิศาสตร์สารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ให้กับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้สังเกตุการณ์ เพื่อพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (E-Smart Service) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2565 และในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ได้เชิญคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.และสมาชิก อสม. หมู่บ้านละ 6 คน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ QR code ทต.หนองกราด ออนไลน์ ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ นำไปประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกราด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ สำเร็จไปด้วยดี

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13