เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน


วันที่  4 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางรักษณาพา รอสูงเนิน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด นางฉันทนา อิ่มวิเศษ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายนัฐพล เบนขุนทด ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(อบจ) ประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 8 ชุมชนจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ราย นางนกเขา เลนสันเทียะ บ้านเลขที่ 127 หมู่ 13 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-12-30
2023-12-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20