เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562


ด้วยเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ 1. จัดทำทะเบียนคุมจำนวนประชากรสุนัข และแมว ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด 2. ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองกราด 3. ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เน้นให้ประชาชนรีบไปพบแพทย์หลังจากถูกสุนัขกัด รวมทั้งแบบประเมินความรู้ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนขบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพ และให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์หรือผู้อื่นที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ 5. ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01