เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมณรงค์ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้แจกถังขยะ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาบาล คณะกรรมการชุมชน เพื่อรณรงค์ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ใช้สำหรับการคัดแยกและจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษหญ้า หรืออื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติต่อไป

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25