เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และนายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้นางฉันทนา อิ่มวิเศษ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และจ่าเอกพิสิษฐ์ เมิงขุนทด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13