สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา