ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้า ณ บริเวรวัดหนองกราด

  ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้า ณ บริเวรหน้าวัดหนองกราด

  เข้ารับการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ

  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนฯ