วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงประตู หน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและแมลงพาหะนำโรคต่างๆ ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข,แมว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายกำลังเอก ซอยข้างบ้านนายประจักษ์ โหงขุนทด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองยายหอม ซอยข้างบ้านนางติ๋ม ชอบใจ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง