วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กว 2640 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ พูดขุนทด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ ซอยข้างบ้านนางหล่า อินบัวลา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายหนองกราด ซอยข้างบ้านนายสันติ อู๋สูงเนิน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง