วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง 849 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเครื่องจักรกลฯ ขุดลอกทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง