วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องโทรทัศน์ (LED TV)) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แท่นกล่าวรายงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง