วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง