วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
จ้างตกแต่งต้นเทียนพร้อมรถขบวนแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้แห่และใช้ในการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp AR-5731 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 9 โครงการ
23  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง