วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทราบอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 5396 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง