วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการงานประตู - หน้าต่าง บริเวณต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้่สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง