วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างตกแต่งต้นเทียนพร้อมรถขบวนแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้แห่และใช้ในการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp AR-5731 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 9 โครงการ
23  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง