วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางดวงดาว คำพืช (ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายหนองกราด ๔ หมู่ที่ ๓ ชุมชนหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - ถนนเทศบาลสายหนองกราด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน นม 85-2420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4 ซอยบ้านนางมณฑา ลิขุนทด (ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/2 (ช่วงบ้านผู้ช่วยเดช) (ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง