วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม)
7  พ.ย. 2561
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน
7  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2217 (ด่านขุนทด ? บำเหน็จณรงค์) ถึงนานายเจียม โหงขุนทด ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3
7  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 1/1 ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4
7  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ช่วงฟาร์มไก่นางวิรัช ศรีทอง) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15
27  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง