วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองศึกษา (จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัชบ้า พร้อมป้ายคอและบัตรรับรองการฉีดกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp AR-5731 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง