วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4 ซอยบ้านนางมณฑา ลิขุนทด (ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/2 (ช่วงบ้านผู้ช่วยเดช) (ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - ถนนเทศบาลสายหนองกราด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง