วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงแผ่นดินเหมายเลข 2217 ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์ ถึงเหมืองส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง (ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3)
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายก้อน สีสูงเนิน (ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางดวงดาว คำพืช (ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายหนองกราด ๔ หมู่ที่ ๓ ชุมชนหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - ถนนเทศบาลสายหนองกราด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน นม 85-2420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง