วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายสุขสันต์ 2 หมู่ที่ 14 ชุมชนสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนางสมพิศ ดีอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 (ชุมชนหนองกราด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง