วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายหนองหัวช้าง ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง