วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2562
เหมาซ่อมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 85-4593
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน นม ๘๕-๒๔๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาการแสดงเพลงโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนแบบก้านชนิดตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์โครโฟนเครื่องเสียงห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาดอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนางแต่ง สุดซอย (ชุมชนเทวานิมิต หมูที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง