วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางตา เพชรขุนทด (ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 5/1 ซอยบ้านนายมาก มากขุนทด ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร งานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง