วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/6 (ซอยบ้านนายใจ พูดขุนทด) ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ,รถไถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง