วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต - ห้วยสามบาท หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด (ซอยบ้านนางค่ำ หินขุนทด) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองยายหอม (ซอยบ้านนายสะอื้น ก้อนเพ็ด) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ฟาร์มไก่ป้าวิรัช ศรีทอง) หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคีซอยข้างบ้านนางสงัด เสียมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง