วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4443 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 7508 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารวันเทศบาล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต1-ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ หมู่ที่ 16
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดการแสดงเพลงโคราช จำนวน ผู้แสดง 4 คน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารในงานฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 1 รากยาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดบวงสรวงและใช้ในการจัดงานฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบวงสรวงและในการจัดงานฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับ ในงานฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง