วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต ช่วง 2 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่แหลมทอง
8  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด 1/1 ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - ถนนเทศบาลสายหนองกราด 3 โดยวิธีคัดเลือก
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและแมลงพาหะนำโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ช่วงฟาร์มไก่นางวิรัช ศรีทอง) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2217 (ด่านขุนทด บำเหน็จณรงค์) ถึงนานายเจียม โหงขุนทด ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2562
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง