วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ,รถไถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางตา เพชรขุนทด (ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 5/1 ซอยบ้านนายมาก มากขุนทด ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร งานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง