วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมด้านทักษะความรู้ วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรวมพระราชบัญญัติเทศบาลและระเบียบต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งต้นเทียนพร้อมรถขบวนแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต ช่วง 2 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่แหลมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)