วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/6 (ซอยบ้านนายใจ พูดขุนทด) ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง