วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรกลเพื่อตักขยะลงบ่อขยะพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลสายเทวานิมิต ช่วง 3 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่แหลมทอง (ชุมชนใหม่แหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายหนองหัวช้าง ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง