วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมด้านทักษะความรู้ วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรวมพระราชบัญญัติเทศบาลและระเบียบต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง