วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงแผ่นดินเหมายเลข 2217 ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์ ถึงเหมืองส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง (ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดและปุ๋ยคอกตามโครงการคืนพื้นที่สีเขียวประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง