วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน6256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดงานและตกแต่งสถานที่ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fiji Xerox P355d กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ของเทศบาลตำบลหนองกราด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
เหมาจัดหาเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒