วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราด 3 ช่วง 2 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.61-015 ถนนเทศบาลสายบึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ยก 7344 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.61/010 ถนนเทศบาลสายหนองกราด 1 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง