วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 7508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างเครื่องจักรกลเพื่อตักขยะลงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง