วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย ใหม่และปรับเปลี่ยนความถี่ใหม่จากเดิม ความถี่ 420.200 MHz ให้เป็นความถี่ 430.225 MHz ตามที่ กสทช. อนุมัติให้ใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้เป็นรถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บม 7508 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทงของเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลเพื่อตักขยะลงบ่อพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง