วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ยก 7344 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ Premix โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตบดิน และเครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-4593 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง (ซอยข้างบ้านนางสาวเสาวนิตย์ เมียกขุนทด) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง