วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง