วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 4 (ซอยข้างบ้านนางบุปผา) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อแฟ้มแขวนเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายสมคิด โกเสยะโยธิน ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน 85-5620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง