วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายสุภีร์ ขามสันเทียะ ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา 1 - สุดเขตเทศบาล (ฟาร์มไก่นายสรพงษ์) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนางจรูญ มดขุนทด) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง (ซอยบ้านนางเย็น) ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา (ซอยข้างบ้านนายพร้อม พืบขุนทด) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5620 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง