วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางรองเท้า) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดูแลตนเอง สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ (รถแบ๊คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 6256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง