วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย ใหม่และปรับเปลี่ยนความถี่ใหม่จากเดิม ความถี่ 420.200 MHz ให้เป็นความถี่ 430.225 MHz ตามที่ กสทช. อนุมัติให้ใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้เป็นรถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บม 7508 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง