วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องจักรกลเพื่อตักขยะลงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมประเมินพัฒนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน ศพด.เทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน และชุดปฎิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง