วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้เป็นรถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บม 7508 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทงของเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลเพื่อตักขยะลงบ่อพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก และเส้นทางสาธารณะที่ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง