วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารแบบขาวดำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ซอยข้างบ้านนายสุวิทย์ เสาโกมุท) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ(รถแบ็คโฮ) เพื่อตักขยะลงบ่อขยะพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบึงหนองใหญ่ (ซอยข้างบ้านนายจรัล ชอบใจ) ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนายสง่า อาบสุวรรณ์) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง (ซอยข้างบ้านนายชำนาญ พวกขุนทด) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายกำลังเอก (ซอยข้างบ้านนายสมหวัง ขามสันเทียะ) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเครื่องจักรกลปรับแต่งดินบริเวณน้ำกัดเซาะสนามกีฬา(บึงหนองใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง