วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มสะอาดแบบถัง (ปริมาณ 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานเลือกตั้งและป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง