วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานเลือกตั้งและป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายสุภีร์ ขามสันเทียะ ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา 1 - สุดเขตเทศบาล (ฟาร์มไก่นายสรพงษ์) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนางจรูญ มดขุนทด) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง (ซอยบ้านนางเย็น) ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง