วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 852420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 5396 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนเทศบาลสายเทวานิมิต
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เลขทะเบียน นง 849 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฎิทิน ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง