วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนายสง่า อาบสุวรรณ์) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง (ซอยข้างบ้านนายชำนาญ พวกขุนทด) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายกำลังเอก (ซอยข้างบ้านนายสมหวัง ขามสันเทียะ) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเครื่องจักรกลปรับแต่งดินบริเวณน้ำกัดเซาะสนามกีฬา(บึงหนองใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - หนองกราด 3 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพ่ื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ซอยข้างบ้านนางรวย พรมสวัสดิ์) ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง