วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพ่ื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ซอยข้างบ้านนางรวย พรมสวัสดิ์) ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายหลวงปู่คง (ซอยข้างบ้านนายสุนทร ภูมิจันทึก) ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
วัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ)
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ใช้เป็นรถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บม 7508 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ (รถแบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง