วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายกำลังเอก 8 จากด้านข้างโรงเรียนหนองกราดพัฒนา ถึงร้านเสริมสวยหนุ่ยซาลอน ถึง บ้านแยกทางประทีป วิจบ ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายบ้านนางศิริขวัญ ดักขุนทด ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานฉลองชัยฃนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างแสดงเพลงโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 7508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา (ซอยข้างฉางอาจารย์วันพร) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง