วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฯ(รถแบ็คโฮ) เพื่อตักขยะลงบ่อขยะพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบึงหนองใหญ่ (ซอยข้างบ้านนายจรัล ชอบใจ) ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนายสง่า อาบสุวรรณ์) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง (ซอยข้างบ้านนายชำนาญ พวกขุนทด) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายกำลังเอก (ซอยข้างบ้านนายสมหวัง ขามสันเทียะ) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเครื่องจักรกลปรับแต่งดินบริเวณน้ำกัดเซาะสนามกีฬา(บึงหนองใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง - หนองกราด 3 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง