วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง