วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารแบบขาวดำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ซอยข้างบ้านนายสุวิทย์ เสาโกมุท) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง