วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฎิทิน ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองแจง จากสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 ถึงสายสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 4 บ้านโกรกสมอ ตำบลหนองกราด โดยวิธีคัดเลือก