วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 7508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา (ซอยข้างฉางอาจารย์วันพร) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 852420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 5396 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนเทศบาลสายเทวานิมิต
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เลขทะเบียน นง 849 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง