วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองแจง จากสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 ถึงสายสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 4 บ้านโกรกสมอ ตำบลหนองกราด โดยวิธีคัดเลือก
8  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางถนนเทศบาลสายโกรกสมอ 3 (รหัสสายทาง นม.ถ.61-013) บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกราด โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 ถึง สายถนนเทศบาลสายหนองกราด 1 บ้านหนองกราด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณน้ำกัดเซาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ) เพื่อปรับแต่งคันคูบ่อขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง