วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เลขทะเบียน นง 849 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฎิทิน ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง